ધોરણ-4 નો બાલ કલાકાર તબલા વાદકપાર્ટ-2 -BALDEVPARI

ધોરણ-4 નો શિવમપરી ગોસ્વામી બાલકલાકાર તબલા વાદકપાર્ટ-2 

આજે મારા સ્ટુડિયોમાં પધારેલ બાળ કલાકારનો વીડીયા પ્રસ્તુત કરતા
આનંદની લાગણી અનુભવું છુ
✅આવી વિશેષતા ધરાવતા કોઇ પણ બાળકો હોય તો મને મારા ઇમેલ એડ્રેસ ઉપર આપ સંપર્ક કરી અને મારા સ્ટુડિયોમાં અવશ્ય પધારો આ બાળ કલાકારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વીડિયો બનાવીને લોકો સુધી લઈ જવાની જવાબદારી હું સ્વીકારું છું

✅baldevpari42@gmail.com
▶9662025720
��આ બાળક ચોથા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે

Related Posts

ધોરણ-4 નો બાલ કલાકાર તબલા વાદકપાર્ટ-2 -BALDEVPARI
4/ 5
Oleh

Comment the post