મિહિરભાઈ પી.એચ.ડી. થયા

ઇ શિક્ષણ પરીવાર ના ડૉ. મિહિર ભાઈ પી. એચ ડી. થયા સમગ્ર ટીમનું ગૌરવ અને સતત કાર્યશીલ એવા ડૉ.મિહિરભાઈ ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સમગ્ર ઈ શિક્ષણ પરીવાર વતી
Image may contain: Mihir Solanki, text

Related Posts

મિહિરભાઈ પી.એચ.ડી. થયા
4/ 5
Oleh

Comment the post