ઝડપી ગુણાકાર અને વર્ગ કરવાની ટ્રિક-1

ઝડપી ગુણાકાર અને વર્ગ કરવાની ટ્રિક-1
રમતું ગમતું ગણિત-MATHS TRICKS
ઝડપી ગુણાકાર અને વર્ગ કરવાની ટ્રિક 1


coronavirus | coronavirus symptoms | coronavirus Cases | coronavirus Italy | coronavirus India

coronavirus | coronavirus symptoms | coronavirus Cases | coronavirus Italy | coronavirus India | COVID 19 | Full Form of COVID 19 | 

coronavirus | coronavirus symptoms | coronavirus Cases | coronavirus Italy | coronavirus India | COVID 19 | Full Form of COVID 19 |
coronavirus | coronavirus symptoms | coronavirus Cases | coronavirus Italy | coronavirus India 

Full form of Cronavirus is  Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Other names
2019-nCoV acute respiratory disease
Novel coronavirus pneumonia[1]
Wuhan pneumonia[2][3]
Wuhan coronavirus
"Coronavirus" or other names for SARS-CoV-2
Here is very useful Symptoms of Coronavirus
People may experience:
Cough
Fever
Difficulty breathing (severe cases)

Coronavirus disease 2019
(COVID-19)
Other names
2019-nCoV acute respiratory disease
Novel coronavirus pneumonia[1]
Wuhan pneumonia[2][3]
Wuhan coronavirus
"Coronavirus" or other names for SARS-CoV-2
COVID-19 symptoms
Symptoms of COVID-19
Pronunciation
/kəˈroʊnəˌvaɪrəs dɪˈziːz, ˈkoʊvɪd/
Specialty Infectious diseases
Symptoms Acute respiratory infection
Fever, cough, shortness of breath[4]
Complications Pneumonia, viral sepsis, acute respiratory distress syndrome, kidney failure
Usual onset Incubation period typically 5-6 days (may range between 2-14 days)
Causes Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
Risk factors Travel, viral exposure
Diagnostic method rRT-PCR testing, CT scan
Prevention Hand washing, quarantine, physical distancing
Treatment Symptomatic and supportive
Frequency 597,304 confirmed cases[5]
Deaths 27,365 deaths (4.6% of confirmed cases)[5]


Know Current Case states of All over World 
Know Current Case states of All over  India Official Site

Developed